Hukuk firmasynyň marketingi üçin Semalt SEO maslahatlary

Soňky döwürde aklawçylar onlaýn marketing bilen baglanyşykly köp päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, ýagny bäsdeşligi ýokarlandyrmak we müşderiniň özüni alyp barşyny üýtgetmek. Netijede, gözleg motory optimizasiýasy köp firmalar üçin ileri tutulýan meselä öwrüldi.

SEO, gözleg ulgamlary tarapyndan reýtingde göz öňünde tutulýan web sahypasynyň ýerdäki we daşarky elementlerini sazlamagy öz içine alýan tejribe. SEO usullarynyň köpüsi dürli pudaklarda ulanylýar, ýöne firmaňyzy hukuk pudagynda tanatmak üçin şoňa görä kesgitlenmeli. Döwlet adwokatlar birleşikleri tarapyndan düzgünler we düzgünler girizilen badyna bu pudakda marketing başgaça.

Semalt Digital Service” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Jek Miller, hukuk firmasy üçin SEO strategiýasyny işläp düzmekde göz öňünde tutmaly esasy aýratynlyklary görkezýär.

1. Esasy söz gözleg

Web sahypasyny optimizirlemegiň ilkinji ädimi esasy söz gözlegidir. Aklawçy gözlegçiniň hukuk hyzmatlaryna ýazylmak isleýändigini görkezýän açar sözlere ünsi jemläp biler. Gözleg motorynyň oňa traffigi gönükdirjekdigini üpjün etmek üçin bu açar sözleriň göwnejaý göwrümi bolmaly. Bu usulyň açary, potensial müşderileriň gözleg setirine näme ýazyp biljekdigini anyklamakdyr.

2. Adwokata ýörite çagyryş

Netijeliligini subut eden başga bir usul, herekete çagyryşdyr. Bu, myhmany çäre görmäge mejbur etmek üçin döredildi. Hovewer, herekete çagyryş döretmek üçin käbir tagallalary we çekiljek strategiýany talap eder. CTA-lar gözlegçiniň köp maglumatlary aýlamazdan habary aňsatlyk bilen görmegini üpjün etmeli. Bu jaňy web sahypasynyň iň görünýän ýerinde, mysal üçin, web sahypasynyň sözbaşysynda ýerleşdirmeli.

3. Aklawçy shemasy

Bu, köplenç gözleg motoryna mazmunyň dürli bölekleriniň arasyndaky baglanyşyga düşünmek üçin mazmuna ulanylýan HTML koduna degişlidir. Hukuk pudagynyň gözleg motoryna islendik hukuk hünärmeni ýa-da hukuk firmasy bilen baglanyşykly mazmuny bilmäge mümkinçilik berýän öz shemasy bar. Mazmunyňyzy shema bilen bellemek, gözleg motorynyň netijelerine basmagyň tizligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

4. Hukuk mazmuny zontikler

Google yzygiderli we yzygiderli onlaýn mazmuny gözleýär we indeksleýär. Şeýlelik bilen, web sahypaňyzy her bir amaly meýdan üçin sahypa bolmagy we bu amallaryň hemmesini logiki taýdan jemlemek üçin tertipleşdirmek gowy. Bu, web sahypasynda degişli mazmuny tapmagyň agyrlygyny aýyrar.

5. Baglanyşyk binasy

“Link Building” gözleg motorynyň netijelerinde sahypa reýtingine uly täsir edýän başga bir faktor. Şeýle-de bolsa, baglanyşyklaryň hemmesi deň däl. Şonuň üçin aklawçy kontekst taýdan möhüm bolan ýokary hilli çeşmelerden baglanyşyk almaly. Web sahypaňyza ýokary hilli baglanyşyklaryň sany näçe köp bolsa, gözleg motorlarynda şonça gowy bolar.

Bu gün we ýaşda aklawçylar üçin onlaýn sahypa döretmek hökmany däl. Her gün hukuk hyzmatlary barada maglumat tapmak üçin has köp müşderi onlaýn platformalara ýüz tutýar. Semalt müşderileri gözleg motorynyň netijeleriniň birinji sahypasynda görkezmek isleseňiz, giňişleýin SEO meýilnamasynyň möhümdigini subut etdiler.